Kunigas Petras Remiaza

2017-10-16 at 09:24

Prieš 133 metus, 1884 m. spalio 14-ąją, Gečaičių vienkiemyje (Kelmės valsčiuje) gimė kunigas Petras Remiaza.

Gimnaziją baigė Peterburge, o 1909 m. Kauno kunigų seminariją. Sielovados darbą pradėjo Tauragės bažnyčioje, vėliau ilgą laiką buvo Ošputės bažnyčios (Latvija) klebonu. 1916 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Pabiržės parapijos klebonu. 1922 m. paskiriamas kapelionu Pasvalyje, o 1928 m. pakeitė iki tol Antalieptėje klebono pareigas ėjusį prel. P. Strakšą. Klebonaudamas Antalieptėje daug sveikatos, energijos ir darbo įdėjo tvarkydamas apleistą miestelio bažnyčią bei tuo pačiu metu buvo Zarasų dekano pavaduotoju.

P. Remiazos rūpesčiu, padedant majorui Petrui Šestakauskui, Antalieptės bažnyčia 1935 m. iš Karo muziejaus Kaune gavo varpą. Šis varpas buvo istorinis, skambino Lietuvos atkūrimo laikais 1918-1935 m., švenčių progomis bei iškilmingomis dienomis ir buvo antalieptiškių pasididžiavimas.

P. Remiazos tarnavimą Dievui ir parapijiečiams Lietuvos Vyriausybė įvertino 1936 m. vasario 16 d. apdovanodama LDK Gedimino IV laipsnio ordinu.

Mirė 1936 m. gegužės 12 d. Palaidotas Antalieptės bažnyčios šventoriuje.

Informacija parengta pagal kraštotyrininko, rašytojo Vytauto Indrašiaus medžiagą. Nuotraukos iš Lietuva senose fotografijose, bažnyčios dabartinis vaizdas – Vitalijus Ščerbakovas.

Olga Raugienė,
Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.
Antalieptės KB nuotrauka.

,,Vardai“

2017-09-26 at 08:52

2017 m. rugsėjo 24-ąją Antalieptėje minėtą Lietuvos žydų genocido atminimo dieną antrą kartą organizuota pilietinė akcija ,,Vardai“ ir bažnyčioje laikytos šv. Mišios už žinomus žydus slėpusius Zarasų rajono gyventojus. Šiemet dauguma skaičiusių žuvusių antalieptiškių, genocido aukų, pavardes buvo Zarasų rajono mokyklų moksleiviai. Tai jiems buvo naujas emocinis potyris, visai kitokia istorijos pamoka ir akistata su nežinoma arba labai menkai žinoma Lietuvos praeitimi. Tikime, kad atmintyje išliks pirmą kartą ištarti ir girdėti vardai bei pavardės, gal būt vėliau bus susimąstyta ir apie tai, kodėl ginklas buvo nukreiptas į beginklius, nesipriešinančius Lietuvos piliečius.

,,Vardų“ akcijos Antalieptėje organizatorė Olga Raugienė dėkoja apsilankiusiam miestelyje Izraelio piliečiui David Reshef už papildytą aukų sąrašą, nuoširdų bendravimą ir pasiūlytą bendradarbiavimą puoselėjant Antalieptės žydų istoriją. Savo laiške p. Olgai jis rašė: ,,Kai prasidėjo karas, Antalieptėje gyveno apie 400 žydų. Beveik visi jie buvo nužudyti. Mes dar neturime visų pavardžių, todėl mūsų aukų sąrašas labai trumpas“.

zarasu-zydai.lt informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.

Porciunkulės atlaidai.

2017-08-18 at 08:34

2017 m. rugpjūčio 6 d. Antalieptėje vyko Kraštiečių šventė ir Porciunkulės atlaidai. Šios dienos renginiai prasidėjo kraštiečio rašytojo Vytauto Indrašiaus naujausios knygos „Gutaučių piliakalnio papėdėje“ pristatymu. Po jo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Antalieptės krašto žmones.

Tądien buvo įteiktos padėkos dr. Aldonai Vasiliauskienei, rašytojui Vytautui Indrašiui ir parapijietei Rimai Šapolienei.

Pakiliai nuskambėjus Mykolo Piurko ir Antalieptės moterų ansamblio (vad. Loreta Alaunienė) atliekamoms dainoms, į vieną šeimą apsijungėme agapėje „Sau ir artimui“.

Nuotraukos iš Antalieptės kaimo bendruomenės archyvų ir Gintarės Laurikėnienės.

Olga Raugienė

Antalieptės KB nuotrauka.

2017 m. birželio 14 d. Antalieptėje minėsime Gedulo ir vilties dieną.

2017-06-12 at 09:18

2017 m. birželio 14 d. Antalieptėje minėsime Gedulo ir vilties dieną.

19105891_1468851503181728_685484990829276610_n

MINĖJIMO PROGRAMOJE:

15.00 val. – Šv. Mišios Antalieptės bažnyčioje, kurias aukos kan. Stanislovas Krumpliauskas.
Po jų prie Tremtinių kryžiaus pagerbsime mūsų krašto tremtinių ir politinių kalinių atminimą.

Minėjimą baigsime dokumentinio filmo ,,PALAIMINTAS KANKINYS. Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ peržiūra. Jūsų dėmesiui jo anonsas.

Antalieptės bibliotekos informacija

Prieš 89 metus darytoje nuotraukoje

2017-04-27 at 10:43

Prieš 89 metus darytoje nuotraukoje – būrelis mažųjų antalieptiškių, dalyvavusių Angelo Sargo Sąjungos Antalieptės kuopos veikloje (joje ne visi nariai). Viduryje sėdi klebonas Norvila, jam iš dešinės kuopos vadas kun. Žitkevičius, iš kairės klierikas J. Prunskis, šalia jo kuopos vedėja A. Kalašinskaitė. 1928 m. birželio 14 d. kuopa šventė didelę šventę, kurioje vyko Šv. Mišios, bendri pusryčiai ir susirinkimas.

Labai smalsu sužinoti kas be įvardintų yra įamžinti šioje nuotraukoje. Gal tai jūsų artimieji, pažįstami, kurie pasakojo apie šios kuopos veiklą? Pasidalinkite apie tai.

Vaikų Angelo Sargo draugiją įkūrė prof. Juozas Eretas. Draugija ir jos leidinys ,,Angelas sargas“ (vėliau ,,Žvaigždutė“) ugdė būsimus blaivininkus.

Šaltinis – epaveldas, ,,Žvaigždutė“.

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.