Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija

2018-11-07 at 15:51

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija didžiuojasi antalieptėnais, kurie pastarosiomis savaitėmis savanoriškai prisidėjo prie labai svarbių visai bendruomenei veiklų.

Prieš Vėlines organizavome kelias talkas. Viena iš jų buvo labai sudėtinga, nes reikėjo sutvarkyti mūsų miestelio bažnyčios lubas. Tik sumanių vyrų E. Maskoliūno, V. Pamakščio ir jo sūnaus Darijaus, R. Raugo ir jo sūnaus Justo, E. Mieželio ir R. Alaunės pagalba remonto darbe, kurį atliko meistrai iš Vilniaus, buvo atliktas greitai ir kokybiškai.

O į talką tvarkyti bažnyčios šventoriaus atsiliepė V. Morozovas, H. Ardišauskas, D. Ila ir R. Bukantas, kuris pasiguodė. kad neturi galimybės aplankyti artimųjų kapų Zarasuose. Todėl jis su bičiuliais Henriku ir Danuku ryžosi dar vienam kilniam darbui: lapkričio 4-ąją po Šventų Mišių Antalieptėje kartu nuvyko į Zarasų katalikų kapines ir dalyvavo tvarkant pirmojo Zarasų apskrities viršininko, kilusio iš Zabičiūnų (Antalieptės seniūnija) Antano Nevadničėno tragiškai ir neaiškiomis aplinkybėmis žuvusio sūnaus Vytauto apleistą ir niekieno nelankomą kapą. Apie tragišką jaunuolio likimą sužinojome iš V. Indrašiaus publikacijos laikraštyje ,,Zarasų kraštas“: ,,Zarasai Antano ir Elenos Nevadničėnų širdyse paliko negyjančią žaizdą. 1940 m. gruodžio 6 d. dingo jų sūnus Vytautas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto trečio kurso studentas, atlikęs praktiką Zarasų miesto savivaldybėje. Tėvas ilgai ieškojo sūnaus ir po dešimties dienų rado jo kūną ežere. Spėjama, kad jį paskandino komjaunuoliai, nes Vytautas buvo aktyvus šaulys, padėjo paslėpti miesto šaulių rinktinės ginklus, o miesto burmistrui Vincui Paleckiui kartą pasakęs: ,,Sumažink savo propagandą ir nedaryk juodų darbų.“

O kiek dar nežinome apleistų kapų? Gal tarp skambių renginių, kuriais ir 2019-aisiais minėsime iškilų Lietuvos valstybingumo šimtmetį, įsirašykime ir tos pamestos savo krašto istorijos paieškas…Aš tikrai prisidėsiu prie vykdomos savanoriškos tokios informacijos paieškos.

Antanas Nevadničėnas Zarasų apskrities viršininkų dirbo išlaisvinus Zarasus nuo bolševikų 1919 m. rugsėjo 9 d. – 1921 m. rugpjūčio 22 d.

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
šaltinis https://www.facebook.com/olga.raugiene

ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS

2018-10-29 at 14:30

Šv. Mišios už mirusius visų šventųjų ir vėlinių dienomis

Kasmet lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena – dovanoja ypatingą jausmą ir viltį. Vėlinių dieną – lapkričio 2-ąją – jautriai prisiliečiame prie brangiausio, ką turėjome. Pabūkime šiomis atminties dienomis kartu, dalindamiesi Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių rudeniška ramybe bei degančių žvakučių sakraliniu spindesiu su brangiausiais mums žmonėmis.
Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – lapkričio 1 d. 10.00 val. Šv. Mišios;
lapkričio 2 d. 10.00 val. Šv. Mišios.
šaltinis: http://www.zarasai.lt/naujiena_sv-misios-uz-mirusius-visu-sventuju-ir-veliniu-dienomis_9156

2018 m. rugpjūčio 5 d

2018-08-22 at 09:13

2018 m. rugpjūčio 5 d. Antalieptėje vykę Porciunkulės atlaidai buvo skirti miestelio bažnyčios grąžinimo katalikams šimtmečiui (kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys Stanislovas Stakelė (1862 -1930), Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmečiui paminėti (kunigas Algirdas Dauknys – Nepriklausomybės šauklys Antalieptėje), dvidešimtmečiui kaip pradėta beatifikacijos byla (1998 09 14) Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui.

Šv. Mišias aukojo kunigas Algirdas Dauknys, muzikavo duetas Ingrida (vokalas) ir Dalia (smuikas), organizuoti kaimų bei bendruomenių prisistatymo kiemeliai. Susirinkusius pasveikino Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas.

Dėkojame rajono Savivaldybės tarybos narei Stasei Goštautienei už gėlėmis išpuoštą Antalieptės bažnyčią.

Nuotraukos Gintarės Laurikėnienės.

Antalieptės bibliotekos informacija

 

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
`

Gegužės 27-ąją

2018-06-01 at 08:32

Gegužės 27-ąją, Švč. Trejybės paminėjimo dieną, Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Šventoms Mišioms vadovavo J. E. Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.

2018-03-19 at 09:45

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.

1862 m. liepos 4 d. (pagal seną kalendorių birželio 22 d.) Pragarėlės (Adomavos) kaime (Panevėžio apskritis) gimė knygnešys, lietuvybės propaguotojas, kunigas Stasys Stakelė. 1885 m. jis baigė Kauno kunigų seminariją. 1985 m. ėmėsi draudžiamos spaudos gabenimo ir platinimo. 1890 m. vasarį – 1892 m. balandį buvo ištremtas į Kretingos vienuolyną, vėliau dirbo Pasvalio parapijoje. 1895 m. birželį buvo antrą kartą ištremtas į Kretingos vienuolyną.

S. Stakelė rėmė draudžiamos spaudos išleidimą, buvo ne kartą areštuotas, bendradarbiavo spaudoje. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime.

1918 m. Antalieptės bažnyčią grąžinus katalikams, kunigavo joje ir neatsiklausęs nei valdžios, nei vyskupo leidimo, padedamas aktyvių vietos tikinčiųjų, pradėjo šios bažnyčios remonto darbus. 1919 m. liepos 5 d. Lietuvos kariuomenės daliniams išvijus bolševikus iš Antalieptės, pulko vadas Kazys Ladyga kun. S. Stakelę įpareigojo: „kaipo po vokiečių pasišalinimo išrinktu valsčiaus vedėju ir toliau įpareigoju tvarkyti miliciją ir valsčių“. Valsčiaus viršaičiu buvo iki 1919 m. spalio 1 d.

Vyresnės kartos tikintieji S. Stakelę vadino šventuoju, o Bronius Kviklys – apaštalu. Apie kunigo atvykimą į Antalieptę jis rašė: ,,…tuo metu Antalieptėje atsirado didelis lietuvybės apaštalas ir nepaprastas vyras kunigas Stasys Stakelė“.

1926 m. buvo paskirtas Degučių bažnyčios (Zarasų rajonas) administratoriumi.

S. Stakelė mirė 1930 m. spalio 28 d. Palaidotas Rozalime (Pakruojo rajonas).

Antalieptės bibliotekos informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.